REGULAMIN SERWISU ramka.pl

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.ramka.pl, warunki sprzedaży oferowanych przez Sprzedawcę towarów oraz zakres odpowiedzialności z nią związanej. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu celem zapewnienia możliwości zapoznania się z jego treścią.

Użytkownik obowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu i odbywa się wyłącznie w zakresie i na zasadach w nim określonych. Regulamin udostępniany jest dodatkowo w formie pliku PDF, który umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.

Postanowienia Regulaminu stosuje się z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.§ 1.  Postanowienia ogólne


•    Serwis działający pod adresem  www.ramka.pl, prowadzony jest przez E-oprawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 48,31-334 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy   dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352620, NIP 945-21-35-134, REGON 121083334, zwaną dalej Sprzedawcą.

•    Kontakt z Serwisem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@ramka.pl; telefonicznie pod numerem: +48 (12) 398 44 39;  pisemnie na adres: E-oprawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Władysława Łokietka 48,31-334 Kraków.

•    Wyrażenia pisane z wielkiej litery oznaczają:


•    Serwis - prowadzony przez spółkę E-oprawa sp. z o.o. serwis internetowy działający pod adresem: www.ramka.pl, oferujący sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet;
•    Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
•    Czas Realizacji Zamówienia – czas potrzebny na potwierdzenie przez Sprzedawcę dostępności towaru, skompletowanie zamówienia, przygotowanie przesyłki z towarem i przekazanie jej przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego formę dostawy;
•    Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
•    Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów za pośrednictwem Serwisu przy wykorzystaniu swojego Konta;
•    Konsument - osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego
•    Konto – baza utworzona poprzez zrealizowanie przez Użytkownika zautomatyzowanej procedury rejestracji dostępnej w Serwisie zawierająca dane Użytkownika służące do realizacji składanych zamówień. Podając dane Użytkownik oświadcza, że są one prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

•    Kontent – pliki, dokumenty, wypowiedzi i inne treści, w szczególności prace przeznaczone do oprawy, w tym stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U. z 2000 roku, Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), zamieszczone przez Użytkowników na serwerze Sprzedawcy.


§ 2.  Zasady korzystania z Serwisu

•    Zakres funkcjonalności udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu, jak też warunki i zasady korzystania z poszczególnych funkcjonalności są określane każdorazowo przez Sprzedawcę.

•    Użytkownik zapewnia we własnym zakresie techniczne warunki konieczne dla korzystania z Serwisu, jak też pokrywa wszelkie koszty związane z korzystaniem z Serwisu.

•    Użytkownik może przeglądać udostępnioną zawartość Serwisu oraz korzystać z udostępnionych funkcjonalności. W celu uzyskania dostępu do rozszerzonych funkcjonalności Serwisu, w tym w celu dokonywania zamówień, konieczne jest utworzenie Konta poprzez zrealizowanie przez Użytkownika zautomatyzowanej procedury rejestracji. Korzystanie z Konta jest możliwe po dokonaniu jego aktywacji.

•    Korespondencja pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem odbywa się drogą elektroniczną, z wykorzystaniem adresu email przypisanego do Konta w ramach zautomatyzowanej procedury rejestracji.

•    Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania innym osobom danych niezbędnych do korzystania z Konta (w szczególności loginu i hasła Użytkownika), jak też do nieprzenoszenia, bez zgody Sprzedawcy, jakichkolwiek praw przysługujących Użytkownikowi, a wynikających z rejestracji w Serwisie na osoby trzecie.

•    Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do Kontentu oraz, że jest uprawniony i uzyskał wszelkie wymagane zgody i zezwolenia konieczne do udzielenia innym Użytkownikom lub Sprzedawcy licencji na korzystanie z Kontentu w zakresie określonym Regulaminem.

•    Z chwilą zamieszczenia Kontentu na serwerze, Użytkownik udziela Sprzedawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i bezwarunkowej licencji, na czas nieoznaczony, na korzystanie przez Sprzedawcę z zamieszczonego Kontentu, a w szczególności z zamieszczonych przez Użytkownika utworów, jak też opracowań tych utworów, w związku ze sprzedażą towarów, w szczególności w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem.

•    Sprzedawca nie gwarantuje Użytkownikom nieprzerwanego dostępu do Serwisu lub Kontentu.§ 3. Obowiązki Użytkownika


•    Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem oraz zgodnie z przeznaczeniem Serwisu oraz w zakresie udostępnionych funkcjonalności. Użytkownikom zakazuje się w szczególności:

•    korzystania z Serwisu z naruszeniem prawa, w tym z naruszeniem praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych w tym prawa do wizerunku), naruszeniem dobrych obyczajów, ustalonych zwyczajów lub niniejszego Regulaminu;

•    działań utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z niego przez Użytkowników zgodnie z przeznaczeniem;

•    innych działań uznanych przez Sprzedawcę lub innych Użytkowników za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

•    Naruszenie przez Użytkownika któregokolwiek z zakazów spowoduje natychmiastowe zablokowanie dostępu do konta Użytkownika, a zależnie od stopnia i charakteru naruszenia, może także prowadzić do pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności cywilnej lub karnej.

•    Użytkownicy zobowiązani są do zgłaszania Sprzedawcy każdego zauważonego przypadku naruszenia przez innego Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak też każdego zauważonego przypadku bezprawnego działania w toku korzystania z Serwisu przez innego Użytkownika lub przez osobę trzecią.

•    Wszelkie informacje o naruszeniu przepisów prawa, warunków niniejszego Regulaminu, naruszeniu dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego przez Użytkowników lub osoby trzecie, jak również wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące Serwisu powinny być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres biuro@ramka.pl.
 


§ 4.  Przyjmowanie zamówień


•    Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o oferowanych towarach i usługach Sprzedawca zamieszcza na stronie www.ramka.pl.

•    Zamówienia od Kupującego przyjmowane są za pośrednictwem Serwisu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Składanie zamówień jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych oraz posiadania przez Użytkownika aktywnego Konta.

•    Informacje o towarach zamieszane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

•    Składając zamówienie Kupujący składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług. W wyniku złożonego zamówienia, Sprzedający przesyła do Kupującego specyfikację dokonanego zamówienia, zawierającą istotne postanowienia umowy. Specyfikacja nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

•    Oświadczenie o przyjęciu oferty, w postaci potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane zostanie na adres poczty elektronicznej Kupującego po zweryfikowaniu przez Sprzedawcę dostępności  zamówionych towarów.

•    Zamówienia składane są przez Kupującego, za pośrednictwem Serwisu, przy wykorzystaniu funkcjonalności udostępnionych w ramach Konta. Korespondencja dotycząca zamówienia odbywa się w formie elektronicznej pod adresem biuro@ramka.pl, z wykorzystaniem adresu email podanego przez Użytkownika w ramach zautomatyzowanej procedury rejestracji.

•    W ramach procedury składania zamówienia Kupujący dokonuje:

•    wyboru zamawianych towarów lub usług,

•    wyboru sposobu dostawy, spośród dostępnych w Serwisie

•    określenia adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura,

•    wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Serwisie.§5 Ceny towarów i płatność


•    Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy:

•    podawane są w złotych polskich (PLN),

•    zawierają podatek VAT,

•    nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

•    Ostateczna należność ustalana jest w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia, na podstawie cen jednostkowych z zastrzeżeniem wszystkich parametrów zamawianego towaru oraz z uwzględnieniem podatku VAT, oraz przekazywana Kupującemu w specyfikacji zamówienia.

•    Do ceny zamówionego towaru doliczana jest opłata za dostawę. Aktualna tabela zawiera informacje o obowiązujących kosztach dostawy w zależności od charakterystyki zamówienia.

•    Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

•    płatność przy odbiorze

•    płatność za pobraniem

•    płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w banku Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Kraków nr 32 1750 1048 0000 0000 1206 9316

•    za pośrednictwem systemów płatności eService lub Paypal.§6 Realizacja zamówienia


•    Sprzedawca realizuje złożone zamówienia w Dni Robocze w godzinach 8:00 – 16:00, według kolejności zgłoszeń.

•    Szacowany Czas Realizacji Zamówienia podawany jest każdorazowo w trakcie procedury składania zamówienia. Czas Realizacji Zamówienia może ulec zmianie. Do Czasu Realizacji Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy, który zależny jest od sposobu dostawy, wybranego przez Kupującego.

•    Szacowany czas dostawy wynosi:  Aktualna tabela zawieraja informacje o szacowanym czasie dostawy, z zastrzeżeniem preferowanego sposobu dostawy oraz miejsca dostawy.

•    Sprzedawca wysyła zamówienia wyłącznie na terytorium Polski, a ponadto do Niemiec, Austrii, Francji, Włoch i Hiszpanii.

•    Zamówienie dostarczane jest, za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub RABEN lub poprzez bezpłatny odbiór osobisty możliwy pod adresem: STYLER Dziekanowice, Ul. Karola Wojtyły 7  32-086 Węgrzce   ,od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00.

•    Towar wysłany zostanie Kupującemu w terminie do 10 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Z momentem wykonania świadczenia na Kupującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki związane z własnością zakupionego towaru.

•    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności zamówionego towaru. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Kupujący zostanie zawiadomiony o tym fakcie w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W przypadku zapłaty przez Kupującego za zamówienie, Sprzedawca zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z procedurą opisaną w §9 Regulaminu.

•    W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Kupujący zostanie zawiadomiony o stanie zamówienia w formie wiadomości wysłanej na adres e-mail. W terminie 5 dni roboczych od zawiadomienia Kupujący uprawniony jest do podjęcia decyzji o sposobie realizacji zamówienia w postaci:

•    zlecenia częściowej realizacji zamówienia, tj. zrealizowania zamówienia wyłącznie w zakresie dostępnych towarów;

•    anulowania całości zamówienia;

•    W razie niezgłoszenia Sprzedawcy decyzji, o której mowa w pkt 6.10 powyżej, lub zgłoszenia jej po upływnie wyznaczonego terminu, zamówienie zostanie anulowane.

•    Z zastrzeżeniem wyboru opcji płatności przy odbiorze lub za pobraniem, w przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Kupujący zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Kupującego.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn technicznych.

 


§7 Reklamacje


•    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Serwisu, Kupujący może zgłaszać drogą elektroniczną pod adresem: biuro@ramka.pl. W reklamacji Kupujący powinien podać swoje imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.

•    Sprzedawca nie udziela gwarancji na zamówione towary. Towary mogą być jednak objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Kupujący może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.

•    Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

•    Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Kupującemu przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

•    Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

•    Reklamacje mogą być składane przez Kupującego mailowo na adres : biuro@ramka.pl lub pisemnie na adres E-oprawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul.Władysława Łokietka 48,31-334 Kraków. Składając reklamację kupujący zobowiązany jest udowodnić nabycie towaru.

•    Kupujący powinien odesłać towar na adres Sprzedawcy: E-oprawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 48,31-334 Kraków. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.

•    Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji lub daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Kupującego o dalszym postępowaniu. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru wraz z kosztami związanymi z odesłaniem towaru reklamowanego (paczka ekonomiczna).

 


§8 Prawo odstąpienia od umowy

•    Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Kupujący będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia zawierającego stosowne pouczenies i powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając w/w wypełnione oświadczenie pocztą na adres: E-oprawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. W. Łokietka 48, 31-334  Kraków, faxem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonać zwrotu towaru Sprzedawcy.

•    Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

•    Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym między innymi:

•    gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•    gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•    gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

.   gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

.   gdy przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy

•    Sprzedawca dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar oraz kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły dostępny sposób dostarczenia), w terminie do 14 (czternastu) dni.

•    Zwrot należności nastąpi przy wykorzystaniu sposobu płatności wybranego przez Konsumenta do obsłużenia transakcji, chyba że Konsument wybierze inne rozwiązanie spośród dostępnych u Sprzedawcy.

•    Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania towaru.

•    Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy Sprzedawcy.§9 Zwrot należności Kupującemu


•    Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sprzedawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sprzedawcy, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu płatności.

•    Jeżeli Kupujący dokonał płatności przelewem zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło ono z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 


§10 Odpowiedzialność stron

•     Użytkownik ponosi odpowiedzialność za Kontent, to jest za wszelkie utwory jak też jakiekolwiek inne treści lub materiały przesłane, zamieszczone na serwerze lub opublikowane przez niego lub z wykorzystaniem jego Konta. W szczególności Użytkownik jest odpowiedzialny wobec Sprzedawcy oraz osób trzecich, w tym tych, których prawa zostały naruszone za jakiekolwiek naruszenie praw autorskich lub innych praw osób trzecich, w tym praw wyłącznych lub majątkowych do Kontentu.

•     Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę Kupującego lub utratę oczekiwanych korzyści, w szczególności w wyniku nieterminowej realizacji zamówienia, w tym za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę i firmy kurierskie.

•    Sprzedawca, bez względu na podstawę prawną, w zakresie maksymalnym prawem przewidzianym, nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osób trzecich, za jakiekolwiek szkody, które powstały z przyczyn innych niż wyłącznie zawinione przez Sprzedawcę. W każdym wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Użytkownika, jest ograniczona do wysokości szkody rzeczywistej i nie będzie przekraczała każdorazowo mniejszej z wartości: czterokrotności kwoty złożonego zamówienia lub kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

 


§11 Dane osobowe

 

•   Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego , w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są przez E-oprawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Władysława Łokietka 48 , 31-334 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy  dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000352620, NIP 945-21-35-134, REGON 12108333

•     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie na adres biuro@e-oprawa.pl

•    Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

•   Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności.

 


§12 Postanowienia końcowe

•    Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a E-oprawa sp. z o.o..

•    Towary prezentowane na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

•    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

•    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe polskie sądy powszechne.

•     Użytkownik, będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

•    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

•    Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie  www.ramka.pl/regulamin. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku do odwołania. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

•    W odniesieniu do przedsiębiorców wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie  www.ramka.pl/regulamin. O zmianach Regulaminu Użytkownik będący Konsumentem zostanie powiadomiony albo w formie email albo poprzez komunikat zawierający aktualną treść Regulaminu ukazujący się przy pierwszym logowaniu na konto Użytkownika po dokonaniu zmian Regulaminu i wymagający akceptacji Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Użytkownik oraz Sprzedawca uprawnieni są do wypowiedzenia umowy. Zmiana regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi i zaakceptowanymi do realizacji zamówieniami.

 

Link do strony
Adres E-mail
Krótki opis
Dodano do newslettera. Sprawdź swoją skrzynkę pocztową, aby odebrać rabat!
Jesteś już zapisany do naszego newslettera.
Dodano produkt do koszyka. Przejdź do koszyka.
Podczas dodawania do koszyka wystąpił błąd. Spróbuj pomownie lub skontaktuj się z nami.
spinner loader
Zaloguj się
Zaloguj się na swoje konto, jeśli je posiadasz.
Wyznacz trasę
Czy chcesz wyznaczyć trasę do naszego biura?
Zobacz ramę
Ukryj ramę